NAVODILA AVTORJEM

Revija Slovenska pediatrija objavlja uvodnike, strokovne, znanstvene in pregledne članke, prikaze bolnikov, poročila o strokovnem izpopolnjevanju, pisma uredništvu in predstavitve publikacij iz pediatrije, šolske medicine in mejnih področij.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena (kar ne velja za izvlečke objavljene v sklopu znanstvenih srečanj). V primeru, da avtor povzame del dela (slike, tabele) po že objavljenem delu, mora predložiti dovoljenje avtorja in založnika za reprodukcijo. Članki morajo biti napisani v jezikovno in strokovno neoporečnem slovenskem ali angleškem jeziku.
Če delo obravnava raziskavo, ki je bila narejena na ljudeh, mora Uredništvu predložiti potrdilo Komisije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravstvo, da je bilo delo opravljeno v skladu z načeli Helsinško-Tokijske deklaracije.

Rokopise pošljite v treh izvodih na listih A4 formata s 4 cm robom levo in 2 cm desno s priloženimi slikami in tabelami. Na eni strani naj ne bo več kot 30 vrstic, velikost črk naj bo 12 pt. Obseg članka naj ne presega 10 strani. Tekst mora biti poslan tudi v elektronski obliki; kot priloga po elektronski pošti, na CD-ju ali USB ključu. Datoteka naj bo označena z imenom korespondenčnega avtorja in naslovom dela.

Prva stran članka naj vsebuje z velikimi tiskanimi črkami naslov članka v slovenskem in angleškem jeziku ter imena avtorjev. Navedeni naj bodo tudi akademski nazivi in naslovi ustanov, kjer avtorji delajo.

Na drugi strani naj bo napisan strukturiran izvleček članka v slovenskem jeziku in angleškem jeziku, ki naj ne presega 200 besed in naj vsebuje enako kot tekst članka: Izhodišča (Background); Material, preiskovanci in metode (Materials and methods); Rezultate (Results); Zaključke (Conclusions). Izvleček preglednega članka je lahko modificiran.

Izvlečku naj sledijo ključne besede (največ osem). Uporabljeni naj bodo izključno izrazi iz Medical Subject
Headings, ki so jih najdete v Index Medicusu National Library of Medicine.

Sledi strukturirano besedilo. Jasno naj bodo označena mesta, kjer naj se nahajajo tabele in slike. Vsaka slika in tabela naj se nahaja na posameznem listu papirja. Slike in tabele morajo biti opremljene s slovenskim in angleškim tekstom, ki naj vsebuje naslov slike oziroma tabele in razlago vsebine. Tabele morajo biti pripravljene v obliki vrstic in stolpcev, ki se sekajo v poljih.
Priložene slike naj bodo originalne. Na hrbtni strani morajo vsebovati zaporedno številko slike, kot je navedena v tekstu in ime prvega avtorja dela. V primeru, da je slika narejena v računalniškem programu, mora biti shranjena v originalnem programu kot samostojna datoteka. Kakovost slike naj bo vsaj 300 dpi, velikosti 9 x13 cm, obdelana, v formatu TIFF ali JPEG (JPG).

V članku se lahko uporabljajo le SI enote.

Vsa dela, ki obravnavajo raziskave narejene na ljudeh morajo v delu teksta Preiskovanci in metode imeti navedeno, da je bila raziskava opravljena v skladu z načeli Helsinško-Tokijske deklaracije, da so se preiskovanci ali njihovi starši strinjali z vključitvijo v raziskavo in da so svobodno podpisali pristanek za vključitev v raziskavo. Podrobnosti, ki bi lahko razkrile identiteto preiskovancev morajo biti izpuščene.

V besedilu je potrebno vsako trditev potrditi z referenco. Reference naj bodo označene s številkami in v vrstnem redu, kot se pojavljajo v članku. Seznam vseh navedenih referenc mora biti napisan na posebnem listu z zapovrstnimi številkami kot so navedene v tekstu. Naslove citiranih del je potrebno navesti v enaki obliki kot jih uporablja National Library of Medicine v Index Medicus. Okrajšave imen revij je mogoče dobiti na internetnem naslovu http:/www.nlm.nih.gov. V primeru če je avtorjev dela več kot šest, navedite le prvih šest in nato 
dodajte et al.

Primeri referenc:
Članek iz revije
Artlich A, Moller J, Tschakaloff A, Schwinger E, Kruse K, Gortner L. Teratogenic effects in a case of maternal treatment for acute myelocytic leukaemia-neonatal and infantil course. Eur J Pediatr 1994; 153: 488-91.

Del članka iz revije
Ponsford J, Willmott C. Impact of early intervention on outcome after mild traumatic injury in children (abstract). Pediatrics 2001; 108: 1297.

Knjiga
Behrman RE, KLiegman RM, Jenson HB. Textbook of pediatrics. 16th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000.

Poglavje v knjigi
Tanner JM. Human growth standards: construction and use. In: Gedda L, Parisi P, eds. Auxology: human growth in health and disorder. 1st ed. London: Academic Press Inc, 1978: 109-21.

Članek v suplementu
Bigec M. Preventivni programi v dispanzerju za otroke. Slov Pediatr 2000; 7 Suppl 1: 23-31.

Članek iz zbornika referatov
Krevs N. Fetalna ehokardiografija. 11. Derčevi dnevi - Zbornik predavanj. Ljubljana: Pediatrična klinika 1989: 276-82.

Magistrska, doktorska dela
Uršič Bratina N. Dejavniki tveganja za razvoj ateroskleroze pri otrocih staršev, ki so zboleli z miokardnim infarktom pred 45. letom starosti (magistrsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 1994.

Članek na internetu
Spencer S, Mayer B, Bendall KL, Bateman ED. Validation of a guideline-based composite outcome assessment tool for asthma control. Respir Res. 2007; 8(1). Dosegljivo na: http://www.pubmedcentral.nih.gov/ articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17376233

Monografija na internetu
Hewitt M, Weiner SL, Simone JV, eds. Childhood Cancer Survivorship: Improving Care and Quality of Life. Washington: National Academy Press; 2003. Dosegljivo na: http://books.nap.edu/catalog.php?record_ id=10767#toc/

Spletna stran
Dosegljivo na: http://www.emedicine.com/ 

Članek iz revije, kjer avtor ni znan
Anon. Epidemiology for primary health care. Int J Epidemiol 1976; 5: 224-5.

Neobjavljena dela
Gando S. Disseminated intravascular coagulation in trauma patients. N Engl J Med: 2003 (v tisku). 

Seznamu navedenih referenc naj sledi spisek vseh avtorjev z akademskimi nazivi in polnimi naslovi, kjer so avtorji zaposleni. Korespondenčni avtor naj bo označen z zvezdico (*).


Rokopise pošljite na naslov:
Uredništvo revije Slovenska pediatrija, Pediatrična klinika, Bohoričeva ul. 20, 1525 Ljubljana ali na e-mail: mihaela.jurcec@kclj.si
Rokopisov in originalnih slik ne vračamo (razen po predhodnem dogovoru).